PRIVACY & COOKIES

Onze expertise en slagkracht zijn uw beste kans op een rechtvaardige oplossing!

Privacystatement Advocaat Michelle van der Burgt

Privacy & cookie beleid van advocaat Michelle van der Burgt in Amsterdam. Specialist in Letselschade – Arbeidsrecht – Sociale Zekerheid en Contractrecht.

Michelle van der Burcht letselschade advocaat, verder te noemen als VdB, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34236898 , hecht veel waarde aan uw privacy. Dit privacystatement legt uit hoe VdB met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie VdB persoonsgegevens verwerkt:

 • (potentiële) cliënten;
 • bezoekers aan het kantoorgebouw van VdB;
 • bezoekers deze website
 • sollicitanten;
 • alle overige personen van wie VdB persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers en student-stagiaires.

Verwerking van persoonsgegevens

 • VdB verwerkt persoonsgegevens die:
 • (de gemachtigde van) een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, schriftelijk of digitaal (via e-mail of webformulieren op de kantoorwebsite) heeft verstrekt, zoals contactgegevens en -afhankelijk van de aard van de gelegenheid of zaak- andere persoonsgegevens;
 • een beroepsaansprakelijkheids- of rechtsbijstandsverzekeraar, beroeps- of branchevereniging heeft verstrekt;
 • tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van VdB zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd)
 • VdB heeft ontleend aan andere bronnen, waaronder zakelijke social media platformen als LinkedIn, openbare zakelijke websites, het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster, zoals ingevulde en benodigde contactgegevens en andere persoonsgegevens.

Doeleinden verwerking

VdB verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht tot het leveren van juridische diensten en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
 • het verkrijgen van gefinancierde rechtsbijstand;
 • het onderhouden van contact, uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 • het verbeteren van product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties, teneinde cliënten/doelgroepen van relevante informatie te kunnen voorzien, zonder bij de daarvoor benodigde combinatie en analyse van gegevens bijzondere persoonsgegevens of vertrouwelijke gegevens te betrekken en zonder individuele cliëntprofielen aan te leggen;
 • het verbeteren van de website
 • het bijhouden van gebruikersstatistieken middels Google Analytics. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 • het bewaken van de toegang tot kantoor en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

Rechtsgrond

VdB verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de betrokkene, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 • uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische diensten, waaronder ook het declareren aan derden (Raad voor Rechtsbijstand, verzekeringsmaatschappij e.d.);
 • een wettelijke verplichting, zoals op grond van de Wwft en de Wet op de Rechtsbijstand die advocaten verplichten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen;

Verwerkers

VdB kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van VdB persoonsgegevens verwerken. VdB sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Links

De website van VdB bevat links naar websites van andere organisaties en naar websites van derden zoals de Stichting SLA. Deze websites kunnen een afwijkend privacybeleid hanteren. De Privacy Statement heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van onze partners of van andere partijen van de privacywetgeving.

Persoonsgegevens delen met derden

VdB deelt persoonsgegevens met derden, als dat voor de behandeling van een zaak of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Voor de behandeling van een zaak kan het onder meer nodig zijn persoonsgegevens te delen in het kader van een advies of gerechtelijke procedure (zoals met een gerechtelijke instantie, een deskundige of (de advocaat van) de wederpartij), het sluiten van een overeenkomst (zoals (de advocaat van) de andere contractspartijen), het declareren van de dienstverlening (zoals aan de Raad voor rechtsbijstand, een verzekeraar, of cliënt) of naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak (zoals een deurwaarder). Bij het voldoen aan een wettelijke verplichting kan worden gedacht aan het melden van ongebruikelijke transacties aan toezichthoudende autoriteiten. VdB deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

Bewaren van gegevens

VdB bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. VdB hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • zaakdossier: 7 jaar na afronding van de zaak;
 • (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 • gegevens van sollicitanten: 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure;
 • bezoekers van de website – Google statistieken onbeperkt, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan;

Wijzigingen privacystatement

VdB kan dit privacystatement altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website van VdB gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen. Op dit Privacy Statement is Nederlands recht en de AVG van toepassing.

Verzoeken, vragen en klachten

Een betrokkene kan VdB verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Verzoeken kunnen door een betrokkene worden ingediend door een e-mailbericht te sturen naar info@keuningadvocaten.nl en zullen in beginsel binnen een maand na ontvangst worden beoordeeld.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Keuning Letselschade Advocaten persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Keuning Letselschade Advocaten door een e-mailbericht te sturen naar michellevanderburgt@icloud.com. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).